info_konferencja
program
organizatorzy
prelegenciMateriały konferencyjnezdjecia
info_praktyczne
rejestracja

Związek Miast Polskich


 


Prelegenci

Danuta Hübner
Pierwszy polski komisarz w Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej.
Danuta Hübner z wykształcenia jest ekonomistką. W styczniu 1992 roku otrzymała z rąk prezydenta Lecha Wałęsy tytuł profesora nauk ekonomicznych. Była wykładowcą na California State University w San José oraz w Centrum Studiów Europejskich na Uniwersytecie Sussex oraz Universidad Autonoma w Madrycie. W 1994 roku została doradcą wicepremiera Grzegorza Kołodki ds. społecznych, a w latach 1994-96 pełniła funkcję wiceministra przemysłu i handlu. Negocjowała wówczas członkostwo Polski w OECD. Jesienią 1996 organizowała nowoutworzony Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Od 2000 roku pełniła funkcję szefa Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ - w randze zastępcy sekretarza generalnego ONZ W 2001 została sekretarzem i szefem UKIE, mianowano ją również wiceministrem spraw zagranicznych. Po wygranym referendum akcesyjnym z czerwca 2003 roku awansowała na ministra-członka Rady Ministrów. Od maja 2004 komisarz, członek Komisji Europejskiej przy osobie Pascala Lamy, francuskiego komisarza ds. handlu; w listopadzie 2004 Danuta Hübner objęła tekę polityki regionalnej w Komisji pod kierownictwem José Manuela Durao Barroso.

Grażyna Gęsicka
Minister Rozwoju Regionalnego w Rządzie Kazimiera Marcinkiewicza a następnie Jarosława Kaczyńskiego.
Ukończyła Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1985 r. uzyskała stopień doktorski. Od 2001 r. do 2005 r. pełniła funkcję zastępcy prezesa w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W latach 1998-2001 podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W 1995 była stałym doradcą w nadzwyczajnej Komisji Sejmowej ds. zasad polityki regionalnej państwa. W latach 1993-1994 uczestniczyła w grupie ekspertów ds. Europy Środkowej i Wschodniej w Programie LEDA (Local Employment Development Action) Komisji Europejskiej. W 1989 r. uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu. Od września do grudnia 1991 r. była doradcą Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Autorka i współautorka wielu publikacji i artykułów. Była członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz członkiem Association Internationale des Sociologues de Langue Francaise.

Jan Olbrycht
Poseł do Parlamentu Europejskiego.
Doktor socjologii. Nauczyciel akademicki, ekspert, polityk i działacz społeczny W latach 1990- 1998 Burmistrz Cieszyna, współzałożyciel Euroregionu Śląsk Cieszynski-Tesinske Slesko, Wiceprezes Związku Miast Polskich odpowiedzialny za kontakty z europejskimi organizacjami samorządowymi, Wiceprzewodniczący Rady Gmin i Regionów Europy oraz przewodniczący polskiej delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. W latach 1998-2002 Marszalek Województwa Śląskiego. Inicjator Konwentu Marszalków. Członek Zarządu Zgromadzenia Regionów Europy. Członek Rady Polityki Regionalnej Państwa. Członek Rady Światowej Organizacji Zjednoczonych Miast i Władz Lokalnych. Od 2002 pracownik Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i Akademii Ekonomicznej w Katowicach a także wykładowca na wielu uczelniach polskich. Uczestnik wielu konferencji europejskich na temat roli regionów w UE. Ekspert Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie ds. polityki regionalnej. Członek Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju PAN. Od 2004 poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej. Wice-przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim.

Marco Orani
Szef Unitu Urban Actions w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej (DG REGIO)
(DG Regio) jest departamentem Komisji Europejskiej, odpowiedzialnym za zmniejszanie społeczno-gospodarczych zróżnicowań pomiędzy regionami Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest m.in. alokacja środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby rozwoju regionów wchodzących w skład państw członkowskich.

Jean-Loup Drubigny
Dyrektor Sekretariatu Programu URBACT
Program URBACT
Program URBACT został utworzony w 2003 r. w celu rozwoju współpracy pomiędzy miastami w zakresie wzbogacania wiedzy na temat problemów miast z korzyścią dla całości populacji miast europejskich. W programie szczególny nacisk kładzie się na szerzenie wiedzy na temat zintegrowanego zarządzania miejskiego i wymianę doświadczeń w tym zakresie. Program ten nie dysponuje środkami na inwestycje i projekty operacyjne w miastach, zachęca jedynie miasta do wzajemnej współpracy. Wszystkie projekty podejmowane w ramach Programu URBACT muszą mieć wymiar europejski, tzn. angażować miasta z co najmniej trzech różnych państw członkowskich. Program URBACT koncentruje się na czterech podstawowych działaniach:
1. sieci tematyczne
2. kwalifikacji
3. grupy robocze
4. badania i inne inicjatywy
Od 1 maja 2004 miasta z nowych krajów członkowskich UE, w tym również Polski, mogą przystąpić i aktywnie uczestniczyć we wszystkich tych działaniach.

Alexander Ferstl
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej
Studiował geografię, etnologię i historię sztuki w Grazu i Berlinie. W 2004 r. otrzymał tytuł doktora. W latach 1999 – 2004 pracował jako menażer programowy w Urzędzie Miasta Graz w Departamencie Rozwoju Miasta. Od 2004 r. zajmuje stanowisko kierownicze w programie URBAN II w Grazu.
Od 2005 r. pracuje w Komisji Europejskiej w Jednostce ds. Polityki Miejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej odpowiedzialnej za program URBAN II w Niemczech oraz za program URBACT. Bierze udział w negocjacjach programowych na lata 2007-2013 dla Węgier, Austrii i Słowenii.

Anssi Narvala
Starszy Projektant w Departamencie Planowania Miejskiego w Helsinkach, Finlandia
Działa w Stowarzyszeniu Dróg Skandynawskich w komitecie „Transport w przestrze-niach miejskich”. Uczestniczył w pracach Komisji Transportu w Eurocities oraz Komisji Transportowej Związku Miast Bałtyckich. Jest Kierownikiem General Planning Rapid Transit w Mieście Helsinki.

Brian Gillen
Radny Miasta Dublina
10 lat mieszkał w Dublinie, pracował również poza granicami kraju. Obecnie mieszka w Rathgar, prowadzi przedsiębiorstwo w Rahelagh.

Frank Lee
Europejski Bank Inwestycyjny
Pracuje w Europejskim Banku Inwestycyjnym w oddziale Wielka Brytania i Irlandia. Jest odpowiedzialny za miejskie projekty rewitalizacyjne. Od niedawna pracuje w zespole EBI ds. nowego instrumentu finansowego JESSICA. Był kierownikiem w dużym banku skandynawskim. Pracował w firmie Deloitte & Touche. Jest dyplomowanym księgowym i finansistą.

Isabel Carranza
Departament Zagranicznej Promocji Ekonomicznej, Rada Miasta Barcelona
Jako studentka nauk ekonomicznych na Uniwersytecie w Barcelonie pracowała dla Dympanel, SA -Sofres Group przy projekcie związanym z badaniami marketingowymi terenowymi w Barcelonie. W 1996 r. Otrzymała stypendium Rządu Katalonii w ramach, którego pracowała w Hiszpańskim Urzędzie Handlowym w Chicago (USA). W Stanach Zjednoczonych współpracowała z Euromonitor International Inc., Ethnic Grocer.com oraz Open World USA. Od 2004 roku pracuje w samorządzie Barcelony. Jest Doradcą Ekonomicznym przy projektach zagranicznych odpowiedzialnym za koordynację miejskich przedsięwzięć, marketing zagraniczny oraz strategię promocji gospodarczej. Ponadto jej publikacje ukazują się w Barcelona Good News oraz Barcelona, a good investment.

Marcin Murawski
Zastępca Dyrektora Banku Gospodarstwa Krajowego
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, na którym uzyskał tytuł doktora. Obecnie odpowiedzialny za kierowanie Departamentem Wspierania Rozwoju Regionalnego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Realizuje zadania pełnienia funkcji operatora funduszy i programów rządowych wspierających absorpcję środków z funduszy strukturalnych w szczególności przez samorządy. Wcześniej w bankach komercyjnych zajmował się finansowaniem sektora publicznego. Specjalista w zakresie finansowania inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych przez podmioty sektora publicznego, w szczególności samorządy.

Jacek Woźniak
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, stypendysta Uniwersytetu w Ratyzbonie. W 1998 roku współpracował z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. W latach 1999 – 2002 dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Od końca 2002 dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Nauczyciel akademicki, autor wielu opracowań na temat rozwoju regionalnego. Był odpowiedzialny m.in. za strategie rozwoju województw, programy przedakcesyjne Phare 2000-2003, zarządzanie programem ZPORR w latach 2004 – 5 oraz przygotowanie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Członek Rady Programowej Centrum Edukacji Służb Publicznych i Administracji przy Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN - Zespół Problemowy ds. Polityki Regionalnej i Przestrzennej Polski i Europy.


 
Wspólnota
 
Polskie Radio Katowice
 

 

Wasko

 

Skanska