info_konferencja
program
organizatorzy
prelegenciMateria造 konferencyjnezdjecia
info_praktyczne
rejestracja

Zwi您ek Miast Polskich


 


Organizatorzy

奸御ki Zwi您ek Gmin i Powiat闚
Najwi瘯sza regionalna organizacja samorz康owa w Polsce
   奸御ki Zwi您ek Gmin i Powiatów to dobrowolne stowarzyszenie gmin i powiatów. Zwi您ek powsta w 1991 roku pod nazw Zwi您ek Gmin Górnego 奸御ka. W rezultacie przeprowadzonej reformy samorz康u terytorialnego, w roku 1999 zasi璕 terytorialny dzia豉lno軼i Zwi您ku uleg rozszerzeniu na wi瘯sz cz窷 obszaru ca貫go województwa 郵御kiego poprzez przyj璚ie nowopowsta造ch powiatów i Zwi您ek przyj掖 now nazw. Obecnie w ramach Zwi您ku zrzeszonych jest 107 jednostek administracyjnych, w tym 96 gmin i 11 powiatów ziemskich.
Gównym przes豉niem 后GiP jest praca na rzecz dobra publicznego w województwie 郵御kim. Podejmowane przedsi瞝zi璚ia i inicjatywy maj na celu integracj i rozwój regionu. D捫帷 do tego Zwi您ek stara si tworzy oraz rozpowszechnia najlepsze wzory w zakresie rozwoju lokalnego. Po 15 latach dzia豉lno軼i 后GiP ju na sta貫 wpisa si w samorz康owy krajobraz na 奸御ku, a dzi瘯i swej aktywno軼i jest instytucj ciesz帷 si du篡m powa瘸niem w regionie. Pod wzgl璠em skali dzia豉lno軼i jak i liczby ludno軼i zamieszkuj帷ej obszar jego dzia豉lno軼i, jest on najwi瘯sz regionaln organizacj samorz康ow w Polsce.


Jan Olbrycht
Pose do Parlamentu Europejskiego
  

Doktor socjologii. Nauczyciel akademicki, ekspert, polityk i dzia豉cz spo貫czny. W latach 1990- 1998 Burmistrz Cieszyna, wspó透a這篡ciel Euroregionu 奸御k Cieszynski-Tesinske Slesko.
Wiceprezes Zwi您ku Miast Polskich odpowiedzialny za kontakty z europejskimi organizacjami samorz康owymi. Wiceprzewodnicz帷y Rady Gmin i Regionów Europy oraz przewodnicz帷y polskiej delegacji do Kongresu W豉dz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.
  W latach 1998-2002 Marszalek Województwa 奸御kiego. Inicjator Konwentu Marszalków. Cz這nek Zarz康u Zgromadzenia Regionów Europy. Cz這nek Rady Polityki Regionalnej Pa雟twa. Cz這nek Rady 安iatowej Organizacji Zjednoczonych Miast i W豉dz Lokalnych. Od 2002 pracownik Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia貫j i Akademii Ekonomicznej w Katowicach a tak瞠 wyk豉dowca na wielu uczelniach polskich. Uczestnik wielu konferencji europejskich na temat roli regionów w UE. Ekspert Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie ds. polityki regionalnej. Cz這nek Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju PAN.


Miasto Katowice

   Miasto Katowice zamieszkuje 325 tys. osób i zajmuje obszar 164,5 km2 . Jest dziesi徠ym co do wielko軼i miastem w kraju. Katowice granicz z: Siemianowicami, Czeladzi, Sosnowcem, Mys這wicami, L璠zinami, Tychami, Miko這wem, Rud 奸御k i Chorzowem, tworz帷ymi s御iedzki zespó miejski licz帷y 1,15 mln mieszka鎍ów.
Katowice s miastem na prawach powiatu, stolic regionu oraz siedzib w豉dz samorz康u wojewódzkiego i rz康owej administracji ogólnej. Wraz z 13 miastami na prawach powiatu (Bytom, Chorzów, D帳rowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Mys這wice, Piekary 奸御kie, Ruda 奸御ka, Siemianowice 奸御kie, Sosnowiec, 安i皻och這wice, Tychy, Zabrze) tworz ponad dwumilionowe, unikatowe w przestrzeni polskiej i europejskiej skupisko ludno軼i nazywane Aglomeracj Górno郵御k. Potencja ludno軼iowy Aglomeracji szacowany jest na 2,175 mln mieszka鎍ów. Aglomeracja Górno郵御ka nale篡 do najbardziej zurbanizowanych i uprzemys這wionych obszarów Europy 字odkowej. Na obszarze Aglomeracji wytwarza si 50% produktu krajowego brutto województwa 郵御kiego oraz 7% produktu krajowego brutto Polski. Do miast centralnych Aglomeracji Górno郵御kiej - obok Katowic jako metropolii regionu - zaliczaj si Gliwice i Sosnowiec. Miasta centralne Aglomeracji Górno郵御kiej licz 陰cznie ponad 750 tys. mieszka鎍ów. Aglomeracja stanowi obszar rdzeniowy najwi瘯szego w Polsce obszaru metropolitalnego licz帷ego oko這 3 mln ludno軼i, o g瘰to軼i zaludnienia si璕aj帷ej 520 osób na km 2.


Zwi您ek Miast Polskich

 Zwi您ek Miast Polskich to og鏊nopolska organizacja samorz康owa, kt鏎a reprezentuje interesy du篡ch i ma造ch miast, wspiera samorz康no嗆 lokaln i decentralizacj, d捫y do gospodarczego i kulturalnego rozwoju miast polskich. Zadania te realizuje poprzez lobbing legislacyjny, wsparcie eksperckie, wymian do鈍iadcze, promocj miast, wsp馧prac zagraniczn oraz dzia豉lno嗆 informacyjn i wydawnicz.
Zwi您ek Miast Polskich istnieje od 1917 roku. Po II wojnie 鈍iatowej dzia豉lno嗆 ZMP zosta豉 uniemo磧iwiona. W 1990 roku pojawi豉 si inicjatywa odtworzenia Zwi您ku. W styczniu 1991 roku w Poznaniu odby si jego Kongres Restytucyjny. Obecnie do Zwi您ku nale篡 306 miast. Mieszka w nich ponad 73% miejskiej ludno軼i kraju.
Przygotowane przez ZMP stanowiska i projekty zmian ustaw dotycz帷ych samorz康u s przedstawiane Komisji Wsp鏊nej Rz康u i Samorz康u Terytorialnego, komisjom Sejmu i Senatu oraz odpowiednim ministerstwom. Zwi您ek wspiera miasta, kt鏎e wyst瘼uj do Trybuna逝 Konstytucyjnego w sprawach niekorzystnych dla nich rozwi您a prawnych. Zwraca si tak瞠 do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustaw.
ZMP zapewnia wsparcie eksperckie dla miast. Zamawia opinie prawne, prowadzi badania ankietowe i monitoruje us逝gi publiczne za po鈔ednictwem Systemu Analiz Samorz康owych, kt鏎y pomaga miastom w codziennym zarz康zaniu.
Wymiana do鈍iadcze obejmuje popularyzacj dobrych praktyk z miast oraz przygotowanie konferencji, seminari闚 i warsztat闚. ZMP organizuje wsp鏊n powierzchni wystawiennicz dla miast na targach polskich i zagranicznych, wydaje i rozpowszechnia publikacje m.in. zawieraj帷e oferty inwestycyjne samorz康闚 miejskich.
Zwi您ek reprezentuje interesy miast cz這nkowskich w organizacjach europejskich skupiaj帷ych samorz康y, takich jak Rada Gmin i Region闚 Europy (CEMR), Kongres W豉dz Lokalnych i Regionalnych CLRAE czy Komitet Region闚.

 
Wsp鏊nota
 
Polskie Radio Katowice
 

 

Wasko

 

Skanska